Veiligheid in de kerk

Veilige kerk

De kerk als huis van God en de kerkelijke gemeente horen een veilige plaats te zijn. Leden
behandelen elkaar met respect. Gemeenteleden met speciale taken en opdrachten maken geen
gebruik van hun machtspositie ten koste van anderen. Gemeenteleden, jongeren en kinderen in het
bijzonder, kunnen ongestoord meedoen. Gelukkig ervaren velen dat ook zo. Toch is die veiligheid
niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk en binnen kerkelijke relaties komt misbruik voor. Soms
overduidelijk, soms heel subtiel. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor deze veiligheid. Dat deze
veiligheid er niet vanzelf is en dat het belangrijk is om met elkaar te praten over grenzen en gedrag,
spreekt voor zich. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat grensoverschrijdend gedrag gemeld en
bespreekbaar gemaakt wordt. We moeten elkaar aansporen de oproep van Paulus in Galaten 5 te
volgen: ‘Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen’.

Hoe houden we oog voor deze veiligheid in onze gemeente? We doen dat door:

  • omgangsregels zichtbaar in het gebouw op te hangen,
  • medewerkers de gedragscode te laten ondertekenen,
  • misbruik te melden,
  • specifiek aandacht aan dit onderwerp te geven bij de instroom van medewerkers.

Omgangsregels

‘Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met
heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw
naaste liefhebben als uzelf.’ (Mattheüs 22 vers 37-39)

Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig
en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als we elkaar in zijn of haar waarde laten en elkaar met
respect behandelen. Dit betekent dat wij in onze kerkelijke gemeente alle vormen van
ongelijkwaardige behandeling zoals, pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische,
seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten,
ontoelaatbaar vinden. Wij vragen van alle gemeenteleden en bezoekers, dat zij meewerken aan het
naleven van de omgangsregels. Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen we echter in
regels verwoorden. Het komt aan op een verantwoordelijke en sensitieve houding richting de ander.

Gedragscode

Wij vinden het belangrijk dat onze betaalde en onbetaalde medewerkers, vooral zij die werken met
jongeren en kinderen, in hun gedrag rekening houden met wat wenselijk en toelaatbaar is en zich
bewust zijn van de kaders waarbinnen het jeugdwerk plaats kan vinden. Daarom vragen wij hen de
‘Gedragscode Veilige Kerk’ te ondertekenen.

Meld misbruik

Als er sprake is van misbruik, is het belangrijk om daarover te praten! Voor hulp of vragen rond
seksueel misbruik in kerkelijke relaties kan je contact opnemen met de Interne Vertrouwens Persoon
(IVP-er) van onze gemeente. De vertrouwenspersoon zorgt voor de eerste opvang en begeleiding van

slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk. Hij of zij biedt een luisterend oor en geeft
informatie over de stappen die gezet kunnen worden. De vertrouwenspersoon is:


  • Maria Zwaan
  • Mail: m.zwaanbos@casema.nl
  • Telefoon: 033-2982225


Je kunt ook contact opnemen met het landelijk Meldpunt seksueel misbruik in kerkelijke relaties. Dit
kan anoniem. Contactgegevens:


  • Website: www.meldpuntmisbruik.nl
  • Mail: info@meldpuntmisbruik.nl
  • Telefoon: 06-81080117 (ma-vrij van 9.00-17.00 uur)


De interne vertrouwenspersoon wordt aangesteld door de kerkenraad, maar heeft een
onafhankelijke neutrale positie. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht en hij of zij
hecht grote waarde aan het waarborgen daarvan. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld
en de vertrouwenspersoon mag met de ontvangen informatie niets doen zonder jouw nadrukkelijke
toestemming. Hoewel het de voornaamste taak van de vertrouwenspersoon is om bij te dragen aan
de veiligheid in de kerk, kan zij of hij ook benaderd worden met vragen of meldingen over misbruik in
familie of gezinsverband. Ook kun je bij de vertrouwenspersoon terecht als je je zorgen maakt over
mogelijk onveilige situaties in de gemeente.


Instroom (vrijwillige) medewerkers


Als een nieuwe (vrijwillige) medewerker in de gemeente wordt aangesteld, dan wordt gesproken
over hoe hij of zij dient te handelen in contact met anderen en over hoe hij of zij daarin omgaat met
aanraking, intimiteit en seksualiteit. De ‘Omgangsregels’ worden doorgesproken en de ‘Gedragscode
Veilige Kerk’ wordt door de nieuwe medewerker ondertekend. De ondertekende gedragscode wordt
bewaard zolang de medewerker werkzaamheden uitvoert in onze gemeente.


Bij de start van de werkzaamheden is voor iedere (vrijwillige) medewerker ook een recente
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. De aanvraag is kosteloos en gaat elektronisch. De nieuwe
medewerker krijgt van de scriba een link thuisgestuurd waarmee de VOG kan worden aangevraagd.
Als deze binnen is, moet deze door de medewerker worden afgegeven aan de scriba. De VOG wordt
door de scriba bewaard zolang de medewerker werkzaamheden uitvoert in onze gemeente. Indien er
geen VOG wordt aangeleverd kan de medewerker geen taak vervullen in onze gemeente waarbij er
sprake is van contact met kwetsbare gemeenteleden, jongeren en kinderen in het bijzonder.
Medewerkers die bij het in werking treden van bovenstaande al taken in onze gemeente vervullen,
waarbij er sprake is van contact met kwetsbare gemeenteleden, jongeren en kinderen, zullen ook
alsnog een VOG moeten aanvragen. Hierbij is concreet te denken aan catecheten, ouderlingen,
diakenen, pastoraal medewerkers, kosters, medewerkers in de crèche, zondagsschool, kinderclub,
tienerclub, jeugdvereniging, jongerenbijbelstudiegroep, etc.