Geschiedenis

Geschiedenis

De instituering van de gemeente te Eemdijk vond plaats op 2 juni 1933. Dit geschiedde onder leiding van de kerkenraad van Bunschoten, bijgestaan door een commissie uit de classis. Deze vergadering vond plaats in de Chr. School te Eemdijk.


In de vergadering te Eemdijk werden tot ouderling gekozen Jac. Poort Fzn. en T. Visser, tot diakenen E. Nagel en R. Hoeve. Intussen had men aan de Eemdijk niet stilgezeten en was men met kerkbouw begonnen. De benodigde grond hiertoe was geschonken door ouderling Jac. Poort Fzn. Deze bouw was inmiddels zover gevorderd dat reeds op 9 juli 1933 de ingebruikneming kon plaats vinden. Ds. Brandsma bediende bij deze gelegenheid het Woord uit Zach 4 : 6b. In deze dienst vond tevens de bevestiging van de gekozen ambtsdragers plaats. Het aantal doop- en belijdende leden, waaruit de gemeente op het moment van de instituering bestond — het juiste aantal valt uit de notulen niet af te leiden — zal ongeveer 125 zijn geweest.


De in 1933 gebouwde kerk werd oud en slecht en eigenlijk ook te klein. Op de parkeerplaats naast de kerk is, naar een ontwerp van arch. bureau De Putter uit Goes en De Koning en Vissers uit Haarlem, een nieuwe kerk gebouwd. Daarin is ruimte voor 284 kerkgangers, terwijl de bijzaal bij de kerk kan worden getrokken met nog eens 70 zitplaatsen. Er is ook meer vergaderruimte. Op 1 juni 2001 is de nieuwe kerk in gebruik genomen. De oude kerk is afgebroken. Achter de oude kerk stond een stalen klokkenstoel met een in 1967 door W.J. Koek gegoten klokje. Dat klokje paste niet bij de nieuwe kerk. Simon Laudy, een particuliere klokkengieter te Beerta, heeft in 2001 een nieuw klokje gegoten. De oude klok is naar de nieuwe GK van Almelo gegaan.De kerk uit 1933

Uit het Reformatorisch Dagblad, 19 juni 2000:

De christelijke gereformeerde gemeente van Eemdijk krijgt een nieuw kerkgebouw. Vanmorgen sloeg de plaatselijke predikant ds. R. van Beek de eerste paal. Het huidige pand telt ongeveer 200 zitplaatsen. Het kerkje is te klein en uitbreiding is niet mogelijk. De conditie van het uit 1933 daterende pand is daarvoor te slecht. Daarom is besloten naast het bestaande gebouw een nieuwe kerk te bouwen. De nieuwbouw kost inclusief de inrichting 2 miljoen gulden. Volgens de planning van de aannemer kan de nieuwe kerk met 275 zitplaatsen in het voorjaar van 2001 in gebruik worden genomen. Het oude pand wordt vervolgens gesloopt.